عنوان خدمت: اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان ( 19072708000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

تامین شهریه دانشجویان مددجو

شناسه خدمت:

19072708100

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات تحصیلی به دانشجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

روز 20

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار

نحوه دسترسی به خدمت:

تلفنی، حضوری ، پیامک ، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تماس تلفنی، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

دانشجویان

01دانشجویان

2. طلاب علوم دینی

مدارک مورد نیاز:

1 پرینت مهرشده ی گواهی اشتغال به تحصیل و برگه انتخاب واحد از دانشگاه

فرآیند گردش کار:

شهریه

عنوان خدمت: اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان( 19072708000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

شناسه خدمت:

19072708101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

 امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات به دانش آموزان و دانشجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

30 روز

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار

نحوه دسترسی به خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تماس تلفنی، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

دانش آموزان و دانشجویان

1. دانش آموزان

2. دانشجویان

3.

مدارک مورد نیاز:

1 گواهی اشتغال به تحصیل با تأیید ومهرمدرسه

2 پرینت مهرشده گواهی اشتغال به تحصیل وبرگه انتخاب واحد از دانشگاه

3

فرآیند گردش کار:

فرم های مربوطه پس ازتأیید مدرسه و دانشگاه ، برای پرداخت از طریق مالی به واحد فرهنگی تحویل می گردد.

کمک هزینه تحصیلی