عنوان خدمت: ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان( 19072715000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان

شناسه خدمت:

19072715100

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی: 

 امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات مشاوره به مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

حسب نیاز

نحوه دسترسی به خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

خانواده مددجویان

 

مدارک مورد نیاز:

1 نیاز به ارائه مدارک نمی باشد. هر فردی که مددجو باشد، می تواند از خدمات بهره مند شود.

فرآیند گردش کار:

پس از بررسی پرونده مددجویی و شناسایی فرد توسط مددکار، برای ادامه خدمات آموزشی و مشاوره ای، به مشاور معرفی می گردد.

 مشاوره

عنوان خدمت: ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان( 19072715000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی مددجویان

شناسه خدمت:

19072715101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی: 

 امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات آموزش مهارت های زندگی به مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک تا سه جلسه

نحوه دسترسی به خدمت:

 تلفنی، حضوری، پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

 

01 هرفردی که مددجوباشد

مدارک مورد نیاز:

1 نیاز به مدارک نمی باشد. هرفردی که مددجوباشد می تواند از خدمات آموزشی بهره مند گردد.

فرآیند گردش کار:

پس از نیازسنجی مباحث آموزشی ازگروه های مختلف مددجویی، نسبت به ارائه آموزش های لازم اقدام صورت می پذیرد.

 مهارت

عنوان خدمت: ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان( 19072715000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

ارایه خدمات اموزشی و تربیتی دانش آموزان ودانشجویان مددجو مستقر در کانون های فرهنگی

شناسه خدمت:

19072715102

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی: 

امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات آموزشی وتربیتی به دانش آموزان و دانشجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

با توجه به دوره های مختلف متغییرمی باشد

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

 

نحوه دسترسی به خدمت:

 تلفنی، حضوری، پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

 

1. دانش آموزان

2. دانشجویان

مدارک مورد نیاز:

 نیاز به ارائه مدارک نمی باشد. هر فرد مددجو می تواند از کلیه خدمات آموزشی و تربیتی بهره مند گردد.

فرآیند گردش کار:

واحد فرهنگی پس ازشناسایی و اطلاع رسانی به علاقه مندان استفاده ازبرنامه های پیش بینی شده ، به کانون ها هدایت می شوند.

 کانون

عنوان خدمت: ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان( 19072715000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان ودانشجویان وطالب علوم دینی مددجو

شناسه خدمت:

19072715103

نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

 امور فرهنگی

شرح خدمت:

 ارائه خدمات فرهنگی به دانش آموزان، دانشجویان و طلاب

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

یک تا ده روز

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بارمراجعه حضوری:

یک بار

نحوه دسترسی به خدمت:

تلفنی، حضوری،پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

 تلفنی، حضوری، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف: 

خانواده مددجویان

1. دانش آموزان

2. دانشجویان

3. طلاب علوم دینی

مدارک مورد نیاز:

برای حضور دربرنامه های اردویی نیاز به مدارک می باشد.

فرآیند گردش کار:

با توجه به برنامه های تدوین شده نسبت به جذب و شناسایی علاقه مندان به برنامه های فرهنگی اقدام می گردد.

 خدمات