عنوان خدمت: تأمین مسکن مددجویان  (19062704000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان

شناسه خدمت:

19062704100

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

شرح خدمت:

تعمیر مسکن مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

20 روز

ساعات ارائه خدمت:

ساعت 8 تا 15

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار

نحوه دسترسی به خدمت:

e.emdad.ir

اطلاع رسانی خدمات:

تلفن و پیامک

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

کلیه مددجویان

1. مالک باشد

2. نیاز به تعمیرات مسکن

3. دارا بودن اولویت اجرای تعمیرات مطابق ضوابط و دستورالعمل ها

مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت

فرآیند گردش کار:

مسکن

عنوان خدمت: تأمین مسکن مددجویان  (19062704000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان

شناسه خدمت:

19062704101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

شرح خدمت:

 احداث و تکمیل مسکن

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

9 ماه

ساعات ارائه خدمت:

ساعت 8 تا 15

تعداد بار مراجعه حضوری:

متوسط 2 بار

نحوه دسترسی به خدمت:

e.emdad.ir

نحوه اطلاع رسانی:

تلفن و پیامک

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

کلیه مددجویان مستاجر و فاقد مسکن

1. فاقد مسکن ، دارای زمین ملکی

2. نیاز به بازسازی و احداث مسکن

3. دارا بودن استحقاق اولویت احداث مطابق ضوابط و دستورالعمل ها

مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت جهت زمین

2. دارا بودن ملک فرسوده

فرآیند گردش کار:

 

 مسکن1  

عنوان خدمت: تأمین مسکن مددجویان  (19062704000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

 اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان

شناسه خدمت:

19062704103

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

شرح خدمت:

اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

2 ماه

ساعات ارائه خدمت:

ساعت 8 تا 15

تعداد بار مراجعه حضوری:

متوسط 2 بار

نحوه دسترسی به خدمت:

e.emdad.ir

نحوه اطلاع رسانی:

تلفن و پیامک

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

کلیه مددجویان مستاجر و فاقد مسکن

1. فاقد مسکن ، دارای زمین ملکی

2. نیاز به بازسازی و احداث مسکن

 

مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت جهت زمین

2. دارا بودن ملک فرسوده

فرآیند گردش کار:

 

مسکن2