عنوان خدمت: تامین هزینه های معیشتی مددجویان(19072702000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش

شناسه  زیر خدمت:

19072702100

نوع خدمت:

 خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

 حمایت و سلامت خانواده

شرح خدمت:

وجهی است که بصورت نقدی در طی دوره زمانی مشخص (زماندار) و بصورت هدفمند و با رویکرد رفع نیازهای اساسی خانواده و کمک به بازتوانی اجتماعی ارائه میگردد.

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار

نحوه دسترسی به خدمت:

 

نحوه اطلاع رسانی خدمت

توسط مددکار -پیامک

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

 

1. افرادفاقدسرپرست به دلایل فوت -طلاق-زندانی -سرباز

2.افراددارای سرپرست باعلت معلولیت بیماری ازکارافتادگی

3.سایرافرادی که به دلیل استیصال ودرماندگی شرایط دریافت خدمات مستمررادارند

مدارک مورد نیاز:

1.درخوااست متقاضی یاارائه معرفی نامه ازمراجع ذی صلاح

2.مدارک هویتی کارت ملی وشناسنامه

3.مدارک مثبته مرتبط باعلت حمایت (فوت نامه -طلاق نامه-گواهی ازکارافتادگی -استعلام از زندان -...)

4.تاییداستحقاق توسط ریاست اداره یا کمیسیون حمایت

5.مدارک مثبته جهت احراز محل سکونت شامل اجاره نامچه یه سندمالکیت

فرآیند گردش کار:

 

معیشت  

عنوان خدمت: تامین هزینه های معیشتی مددجویان (19072702000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق (تبصره 14 قانون بودجه)

شناسه خدمت:

19072702101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

حمایت و سلامت خانواده

شرح خدمت:

وجهی که به صورت نقدی درطی دوره زمانی مشخص زمانداروبه صورت هدفمندبارویکرد رفع نیازهای اساس خانواده وکمک به بازتوانی اجتماعی ارائه می گردد.

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار

نحوه دسترسی به خدمت:

 

نحوه اطلاع رسانی خدمت

توسط مددکار

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

 

1اقشارنیازمندوبرنامه رفع فقرمطلق

2.حقوق بگیران سایرسازمانها بادرامدمحدود

3.برنامه زمان دار کوتاه مدت وموقت

مدارک مورد نیاز:

1درخواست متقاضی یاارائه معرفی نامه ازمراجع ذی صلاح

2مدارک هویتی شناسنامه وکارت ملی

3مدارک مثبته باعلت حمایت (فوت نامه -طلاق نامه -گواهی ازکارافتادگی -....)

4فرم دسترسی به حسابهای بانکی

5مدارک مربوط به محل سکونت اجاره نامچه ویاسندمالکیت

فرآیند گردش کار:

 

 معیشت