دکمه موبایل منو

معیشت

  تامین هزینه های معیشتی مددجویان

 

رسانه جدید

  ارائه حمایتهای اجتماعی به مددجویان


 رسانه جدید تامین مسکن مددجویان

 

رسانه جدید  کمک به ازدواج نیازمندان

 

رسانه جدید  پرداخت وام های ضروری به نیازمندان

 

رسانه جدید  ارایه خدمات ویژه به نیازمندان

 

رسانه جدید  اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان

 

رسانه جدید  کمک به امنیت تغذیه نیازمندان

 

رسانه جدید  کمک به تامین سلامت نیازمندان

 

رسانه جدید   پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان

 

رسانه جدید  حمایت از اشتغال نیازمندان

 

رسانه جدید ترویج فرهنگ خیر و احسان

 

اردو برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان

 

رسانه جدید

 ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به مددجویان

 

رسانه جدید

  ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان

 

مقاله

  حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه خیر و احسان