ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

سید ابوالفضل پرپنچی

مدیرکل
  • 021-71392301

محمدهادی سیف

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 021-71392201
معاون اشتغال و خودکفایی

حسین فتح آبادی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 021-71392002
رسانه جدید

شهرام رنجبر

سرپرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی
  • 021-71392119
معاون اداری مالی

ابوالفضل نوبخت

معاون اداری و مالی
  • 021-71392231
رسانه جدید

حسین زمانیان

معاون امور فرهنگی
  • 71392132