تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توسط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19

تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توسط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران روزانه 1500 لباس بیمارستانی برای بیمارستان های سراسر کشور به صورت رایگان تولید می کند. عکاس:
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 10
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 3
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 8
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 7
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 6
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 5
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 2
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 4
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 11
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 1
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.