ارسال یک محموله لوازم ضروری به مددجویان آسیب دیده از سیل خوزستان- 98/02/25

ارسال یک محموله لوازم ضروری به مددجویان آسیب دیده از سیل خوزستان- 98/02/25 با کمک کمیته امداد استان تهران یک محموله لوازم ضروری اهدایی صنف بار فروشان تهران برای مددجویان آسیب دیده از سیل خوزستان ارسال شد. عکاس:
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 5
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 6
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 4
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 3
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 2
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 7
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسالیک محوله لوازم ضروری به  مددجویان حادثه دیده در سیل خوزستان-98/02/25 8
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.